คณะกรรมการฝ่าย

 

รายชื่อประธานชมรมกีฬาและเลขานุการ

สมาคมกีฬาจังหวัดลำปางสมาคมกีฬาจังหวัดลำปาง ปี 2555

 

ที่

ชมรมกีฬา

ประธานชมรมกีฬา

เลขานุการ

1

ชมรมกีฬากรีฑา

นายชัยรัตน์  ลี้ละวงศ์

นางบังอร  หอมหวน

2

ชมรมกีฬาเเบดมินตัน

นางพิมลวรรณ   ภูริปัญญวนิช
(ผจก.เขลางค์ค้าไม้)

นายพิฑูร  นพนาคร

3

ชมรมกีฬาเปตอง

นางสาวแสงจันทร์  วนชยางค์กูล

นายภูมินทร์  ยิ้มพงศ์

4

ชมรมกีฬาฟุตซอล

นายสมบูรณ์   ปิงกาวี

นายฉัตรชัย  ณ ลำปาง

 

5

ชมรมกีฬายิงธนู

นายสมพร   วะเท
(นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว)

นายนพรัตน์   สงทุ่ง

6

ชมรมกีฬายูโด

นายดนุพล   วรรณปลูก
(อดีต นายกเทศบาลเมืองเขลางค์นคร)

นายจักรพันธ์  ลีลายุทธ

7

ชมรมกีฬาลีลาศ

นายธนิตศักดิ์   ทวีพรจิรภาคย์
( ผจก.บริษัท ทิพย์พูลลาภ จำกัด)

นายนพรัตน์  สงทุ่ง

8

ชมรมกีฬาว่ายน้ำ

นายสรายุทธ  พิจอมบุตร

นางอัญชลี วิโรจน์ศศิธร

 

9

ชมรมกีฬาสนุ๊กเกอร์

นายอรุณ   โซ่จินดามณี

นายธนากร  วิโรจน์ศศิธร

10

ชมรมกีฬาหมากล้อม

นางสาวกาญจนา  ภาสุรพันธ์
(ผอ. วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง)

นายคติ  ปรีชา

11

ชมรมกีฬาวู้ดบอล

นายทรงเดช  ยะจินะวงค์

(รอง ผอ.โรงเรียนกีฬาลำปาง)

นายปรีชา   ยะจินะวงค์

12

ชมรมกีฬาคนพิการ

นายเมธาสินธุ์   ชัยลิ้นฟ้า

นางธัญวรัตน์   ชัยลิ้นฟ้า

 

13

ชมรมกีฬากรีฑาผู้สูงอายุ

พ.ต.อ.ชาติธนู  ณ ลำปาง

พ.ต.ท.(หญิง) บัวหวาน  ระวานนท์

 

14

ชมรมกีฬาเรือพาย

นายวสันต์  อุณหเลขจิตร

นายอนันต์  แสนจิตต์

 

15

ชมรมกีฬาหมากรุกไทย

พันเอกรังสรรค์  สุวรรณจักร์

นายอำพณชัยศ์   พะวงศ์พล

 

16

ชมรมกีฬามวยสากลสมัครเล่น

นางสาวศิริพร  ปัญญาแสน

นายภูเบศ  บรรณวัฒน์

 

17

ชมรมกีฬาเทนนิส

นายไพศาล    ชรากร

นายปกรณ์     พึ่งรัศมี

 

18

ชมรมกีฬาซอฟท์เทนนิส

นายสมนึก  นาคปานเสือ

นายปกรณ์     พึ่งรัศมี

 

19

ชมรมกีฬาตะกร้อ

นายสมยงค์  หมูแก้วเครือ

นายสมบูรณ์  ปัญญายืน

20

ชมรมกีฬากอล์ฟ

พันเอกพิศาล  นาคผจญ

นายสงัด  คำเลิศ

21

ชมรมกีฬาวูซู

นายบรรจง  สลีวงศ์

นางวิภาดา   กาวิชา

22

ชมรมกีฬาทางอากาศ

นายชูชาย  บุญนาค

     นางวิทยา  วรพันธุ์  

23

ชมรมกีฬาเทควันโด

นายชัชวาล   วิโรจน์ศศิธร

นายภูมิพัฒน์   รักษาล้ำ

 


Copyright © 2012. All Rights Reserved.สมาคมกีฬาจังหวัดลำปาง (LAMPANG SPORTS ASSOCIATION)