วัตถุประสงค์สมาคมกีฬา

วัตถุประสงค์
 

              วัตถุประสงค์ของสมาคม
       

          ๑. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา และเผยแพร่กีฬาขั้นพื้นฐาน กีฬามวลชน  กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ

              และกีฬาเพื่อการอาชีพของจังหวัดลำปาง
         

          ๒. ให้มีการจัดการแข่งขันกีฬา
         

          ๓. ส่งเสริมและช่วยเหลือสมาชิก
         

          ๔. ให้สวัสดิการแก่นักกีฬาและครอบครัว  ผู้ฝึกสอน  ผู้ตัดสิน  กรรมการ  และเจ้าหน้าที่ของสมาคม
         

          ๕. ให้การสนับสนุนงบประมาณ  อุปกรณ์และอื่น ๆ  แก่สมาชิกของสมาคมเพื่อดำเนินกิจกรรม

               ทางด้านกีฬา
         

          ๖. เป็นศูนย์กลางในการสร้าง  และสรรหานักกีฬาที่มีความสามารถ  เพื่อเป็นตัวแทนของจังหวัด  และประเทศชาติ   ตามนโยบายคณะกรรมการกีฬาจังหวัด  ตามพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ.  ๒๕๒๘

          ๗. เป็นศูนย์กลางในการประสานงานความร่วมมือกับจังหวัด  และร่วมมือกับ การกีฬาแห่งประเทศ            ไทยหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการกีฬา  ในการประสานงาน  กำกับ  และดูแล เกี่ยวกับกีฬาของจังหวัดเป็นสมาชิกของสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย
         

          ๘. ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะองค์กรกีฬาจังหวัด  ตามนัยแห่งพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๘  และกฎหมายอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องและเป็นศูนย์กลางในการประสานงาน  กำกับและดูแลเกี่ยวกับกีฬาของจังหวัด  เป็นสมาชิกของสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย

         

          ๙. ไม่ดำเนินการใด ๆ  ที่เกี่ยวกับการเมือง


Copyright © 2012. All Rights Reserved.สมาคมกีฬาจังหวัดลำปาง (LAMPANG SPORTS ASSOCIATION)