ประวัติความเป็นมา

สมาคมนี้ชื่อว่า   สมาคมกีฬาจังหวัดลำปาง   ใช้อักษรย่อว่า   ส.ก.ล.ป.   และเรียกเป็นภาษาอังกฤษ       ว่า  LAMPANG  SPORTS    ASSOCIATION   ใช้อักษรย่อว่า    “L.S.A.”

สำนักงานใหญ่ของสมาคมตั้งอยู่    ณ    องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง  (หลังเดิม)    ถนนบุญวาทย์ ตำบลหัวเวียง    อำเภอเมืองลำปาง   จังหวัดลำปาง โดยมีคำจำกัดความในข้อบังคับดังนี้

 

สมาคม                             หมายความว่า     สมาคมกีฬาจังหวัดลำปาง
         

สมาชิก                             หมายความว่า     ผู้ที่สมาคมกีฬาจังหวัดลำปางรับเข้าเป็นสมาชิกแล้ว ซึ่งอาจมีชื่อเรียกต่างกัน
         

คณะกรรมการบริหาร     หมายความว่า     คณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาจังหวัดลำปาง
         

กรรมการ                          หมายความว่า     คณะกรรมการบริหารสมาคมที่ได้รับการแต่งตั้งจาก นายกสมาคมให้เป็น      กรรมการบริหารสมาคมกีฬาจังหวัดลำปาง

         

เจ้าหน้าที่                          หมายความว่า     บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจากนายกสมาคมหรือผู้ที่นายกสมาคมมอบหมาย ให้    เป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในกิจการของสมาคม
         

นักกีฬา                             หมายความว่า     นักกีฬาเยาวชนแห่งชาติ/ นักกีฬาแห่งชาติ  หรือนักกีฬาที่ขึ้นทะเบียนสังกัดสมาคมกีฬาจังหวัดลำปาง
         

สวัสดิการ                   หมายความว่า    การให้ความช่วยเหลือเงิน  ทรัพย์สิน  สิทธิหรือ ประโยชน์อื่นใดแก่ นักกีฬา  และครอบครัวเพื่อการยังชีพ  และให้หมายความถึงเงินค่าตอบแทน   รางวัล ค่ารักษาพยาบาล   ทุนการศึกษาที่ให้กับนักกีฬา ผู้ฝึกสอน  ผู้ตัดสิน  กรรมการและเจ้าหน้าที่ของสมาคม


Copyright © 2012. All Rights Reserved.สมาคมกีฬาจังหวัดลำปาง (LAMPANG SPORTS ASSOCIATION)