ทำเนียบผู้บริหาร

 ตามที่ สมาคมกีฬาจังหวัดลำปาง ได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556  และได้มีการเลือกตั้งนายกสมาคมกีฬา โดยที่ประชุมมีมติเลือกนายไพโรจน์ โล่ห์สุนทร เป็นนายกสมาคมกีฬาจังหวัดลำปาง ในวาระที่ 3บัดนี้ สมาคมกีฬาจังหวัดลำปางได้ดำเนินการจดทะเบียนแต่งตั้งคณะกรรมการของสมาคมขึ้น ใหม่ เป็นที่เรียบร้อยแล้วตามทะเบียนเลขที่ 4/2556 ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนการแต่งตั้งกรรมการของสมาคมขึ้นใหม่ทั้งชุด (ส.ค.6)ให้ไว้ ณ วันที่ 26 เมษายน 2556 โดยมีรายชื่อและตำแหน่งหน้าที่ ดังต่อไปนี้

 

1.นายไพโรจน์  โล่ห์สุนทร

นายกสมาคมกีฬาจังหวัดลำปาง

2.นางสุนี   สมมี

อุปนายกคนที่  1

3.นายเล็ก   แสงมีอานุภาพ

อุปนายกคนที่ 2

4.นายวินัย   นาราภิรมย์

กรรมการ

5.นายประสิทธ์  สิริศรีสกุลชัย

กรรมการ

6.นายสมหมาย   สุพรรณบรรจง

กรรมการ

7.นายวราวุฒิ   หน่อคำ

กรรมการ

8.นายสมพงษ์    เฟื่องระย้า

กรรมการ

9.นายสมบัติ    สุทธิพรมณีวัฒน์

กรรมการ

10.นายชูยศ     สุธารัตนชัยพร

กรรมการ

11.นายอลงกรณ์     ประสานสุข

กรรมการ

12.นายณัฎฐพล      แสงศรีจันทร์

กรรมการ

13.นางนาถนรี       ธนะปัญโญ

กรรมการ

14.นายสรายุทธ      พิจอมบุตร

ปฎิคม

15.นายเกรียงเดช     สุทธภักติ

ประชาสัมพันธ์ สมาคมฯ

16.นายสมภพ         คำตุ้ยเชื้อ

นายทะเบียน สมาคมฯ

17.นายอนุรักษ์     นภาวรรณ

เหรัญญิกสมาคมฯ

18.นายเพิ่มพร    บุพพวงษ์

เลขาธิการสมาคมฯ


Copyright © 2012. All Rights Reserved.สมาคมกีฬาจังหวัดลำปาง (LAMPANG SPORTS ASSOCIATION)