รายงานการประเมินผลความพึงพอใจ ต่อการแข่งขันกีฬานักเรียนจังหวัดลำปาง“นครลำปางเกมส์” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2556

 

คำนำ

 

                    รายงานการประเมินผลความพึงพอใจ ต่อการแข่งขันกีฬานักเรียนจังหวัดลำปาง “นครลำปางเกมส์” ครั้งที่ 2  ประจำปี  2556ฉบับนี้  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการตั้งแต่ วันที่ 27 ธันวาคม 2556 – 5 มกราคม 2557 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดลำปางโดยมีตัวแทนโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน ทั้ง 13 อำเภอ ประกอบด้วยอำเภอเมืองลำปางอำเภอเถินอำเภอแม่ทะอำเภองาวอำเภอเสริมงามอำเภอสบปราบอำเภอวังเหนืออำเภอเมืองปานอำเภอแม่เมาะอำเภอแม่พริกอำเภอห้างฉัตรอำเภอเสริมงามและอำเภอแจ้ห่ม

 

                    คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล ขอบคุณนักกีฬา เจ้าหน้าที่ และประชาชนทั่วไปที่ให้ข้อมูล และข้อเสนอแนะ เพื่อให้ผลการประเมินมีความสมบูรณ์ และขอขอบคุณผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง คณาจารย์ นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ ที่มีส่วนร่วมดำเนินการประเมินผลในครั้งนี้ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของการประเมิน และสามารถเป็นข้อมูล เพื่อใช้ในการขยายผลและพัฒนา การจัดการแข่งขันกีฬาครั้งต่อไป

 

บทที่ 1

บทนำ

 

ความเป็นมาและความสำคัญ

 

จังหวัดลำปาง ร่วมกับสมาคมกีฬาจังหวัดลำปางและองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดลำปางทั้ง  13  อำเภอ และสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดลำปางได้ร่วมจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนจังหวัดลำปาง “นครลำปางเกมส์” ครั้งที่ 2  ประจำปี  2556ในระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2556 - 5 มกราคม 2557 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดลำปางมีการแข่งขัน 8ชนิดกีฬาซึ่งทางมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางได้รับมอบหมายให้ดำเนินประเมินความพึงพอใจการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนจังหวัดลำปางภายใต้ชื่อการแข่งขัน“นครลำปางเกมส์”

          การประเมินผลการแข่งขันกีฬานักเรียนจังหวัดลำปาง “นครลำปางเกมส์”ครั้งที่ 2 ประจำปี  2556 ในครั้งนี้ทำให้ทราบถึงการเตรียมการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดความพร้อม ทางด้านสถานที่ สนามกีฬาวัสดุและอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานสามารถดำเนินการจัดการแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ได้วางแผนไว้หรือไม่ ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานมีในด้านใดบ้าง เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาและปรับปรุง การจัดการแข่งขันกีฬาของสมาคมกีฬาจังหวัดลำปาง ในโอกาสต่อไป

 

วัตถุประสงค์

 

เพื่อประเมินความพึงพอใจในการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนจังหวัดลำปาง ซึ่งจะเป็นข้อมูลให้ผู้เกี่ยวข้องได้นำไปศึกษา และใช้ในการพัฒนาการจัดการแข่งขันกีฬาให้มีความเป็นสากลยิ่งขึ้นต่อไป

 

ขอบเขตการศึกษา

 

          การประเมินครั้งนี้ ศึกษาเฉพาะผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและเข้าชมงานในการแข่งขันกีฬานักเรียนจังหวัดลำปาง “นครลำปางเกมส์”ครั้งที่ 2  ประจำปี  2556จาก13  อำเภอในจังหวัดลำปางประกอบด้วยผู้บริหารคณาจารย์ ผู้ควบคุมทีมและนักศึกษา และประชาชนทั่วไป

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

 

- ผู้ควบคุม ผู้ฝึกซ้อม นักกีฬา                          จำนวน  300     คน

- คณะกรรมการดำเนินงาน                            จำนวน 100     คน

- ผู้ชม (ครู นักเรียน ประชาชน )                       จำนวน    100   คน

 

 

ระยะเวลาการประเมิน

 

ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2556 - 5 มกราคม 2557   เวลา 08.00 น.–20.00  น.

 

พื้นที่การประเมิน

 

สนามกีฬากลางจังหวัดลำปางจังหวัดลำปาง/ปั๊มน้ำมันวณาการ จังหวัดลำปาง  

         

สถานที่การจัดแข่งขัน

 

1.       ณ สนามกีฬากลางจังหวัดลำปางจังหวัดลำปาง

2.       ปั๊มน้ำมันวนาการ จังหวัดลำปาง

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

1        หน่วยงานด้านการกีฬาได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในจังหวัด ส่งเสริมการแข่งขันกีฬาแก่นักเรียนเยาวชน ก่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ที่ดีและเกิดประโยชน์ด้านต่างๆในภาพรวม

2        นักเรียน นักศึกษาในจังหวัดลำปางได้เล่นกีฬาและเข้าร่วมการแข่งขันทั้ง13 อำเภอ

3.  เยาวชนและประชาชนสามารถพัฒนาร่างกายสร้างเสริมความแข็งแรงสมบูรณ์

4เด็กและผู้ปกครองใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และห่างไกลยาเสพติด

5   ผู้ปกครอง นักเรียน สถานศึกษามีความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันโดยมีการกีฬาเป็นสื่อ

 

 


Copyright © 2012. All Rights Reserved.สมาคมกีฬาจังหวัดลำปาง (LAMPANG SPORTS ASSOCIATION)